C/ Mandri 38, Entresol 2
08022 Barcelona
Dilluns a Dijous de 9-14 i de 16-19:00
Divendres de 9 a 15:00

Crisis Matrimonial i de Parelles Estables

CABALLÉ i ESTELLÉS, Advocats Família i Successions Barcelona, assessora en la negociació i tramitació judicial, tant en supòsits de crisis matrimonials, això és, separacions i divorcis, com en supòsits de ruptura de parella estable.
Es tracta d’aconseguir un vestit a mesura per a cada pretensió i assumpte.

Els menors constitueixen una prioritat en el procés. Per això, s’ha de realitzar una valoració adequada i un seguiment de les seves necessitats.

S’aposta per esgotar les vies alternatives a la via judicial, mitjançant la mediació o la negociació.

Una vegada descartada la via de l’acord, s’analitza i es posa en funcionament la perícia professional i els medis probatoris òptims, destinats a obtenir la millor defensa possible del client.

En ambdós casos (acord o procés contenciós), el nostre objectiu és aconseguir la seva progressiva tranquil·litat i benestar, procurant oferir la solució més òptima a l’encàrrec de l’assumpte i una correcta gestió del conflicte.

Dos possibles escenaris:

1.- Mutu Acord

S’assessora en la negociació i tramitació judicial dels efectes inherents a la crisi matrimonial o de parella estable, com són:

 • Guarda (custòdia) exclusiva o conjunta dels fills.
 • Règim de comunicació / estada dels fills.
 • Ús de l’habitatge conjugal o segones residències.
 • Pensions alimentàries per als fills comuns.
 • Pensions alimentàries, compensatòries o indemnitzatòries entre cònjuges.
 • Divisió de la cosa comuna (quan hi ha habitatges en copropietat d’ambdós cònjuges).

Els pactes assolits en via amistosa s’han de recollir en un document denominat Conveni Regulador, elaborat per l’advocat i signat pels cònjuges / membres de la parella de fet, al qual s’ha d’unir, en el cas que hi hagi fills comuns, un Pla de Parentalitat, on es preveuen la manera i la distribució de l’exercici de les responsabilitats econòmiques i afectives dels pares amb els seus fills.

2.- Via contenciosa

Descartada la via amistosa, això és, quan no és possible arribar a un acord entre les parts que satisfaci les expectatives dels cònjuges o membres de la parella estable, CABALLÉ i ESTELLÉS, Advocats Família i Successions Barcelona ofereix assessorament en la tramitació i representació en judici dels efectes inherents a la crisi matrimonial (separacions i divorcis), i de la parella estable (efectes ja esmentats en l’apartat precedent, relatiu a mutu acord).

I a més a més, en relació amb:

 • Procediments d’execució judicial en reclamació de pagament / compliment.
 • Pensions alimentàries a favor de fills comuns.
 • Pensions alimentàries, compensatòries o indemnitzatòries entre cònjuges, i parelles de fet.
 • Compliment del règim de comunicació / estada amb els fills.

La finalitat d’aquests procediments és assegurar el compliment dels pactes assolits entre les parts o els efectes establerts en sentència.

 • Modificació de mesures establertes en sentència prèvia, relatives als següents extrems:
  • Guarda (custòdia) de menors.
  • Règim de comunicació dels progenitors amb els fills.
  • Pensions alimentàries.
  • Ús de l’habitatge familiar.

És el procediment adequat per a sol·licitar la modificació dels efectes regulats per resolució judicial prèvia-, quan existeix-. I pot acreditar-se una variació substancial de les circumstàncies que van donar lloc a l’adopció de les mesures fixades en la sentència objecte de modificació.

 • Liquidació i dissolució del règim econòmic matrimonial.
 • Divisió de la cosa comuna.

Contacti amb Nosaltres